Ga naar de inhoud

Leveringsvoorwaarden Erdee Media Groep

Op deze pagina treft u de leveringsvoorwaarden aan van Erdee Media Groep (EMG). 
U kunt ze ook downloaden.

Deze leveringsvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2022

Artikel 1 Definities

Aanbieding: aanbod van de Uitgever tot het aangaan van een Overeenkomst, zoals een offerte, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling.
Consument:  een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een product koopt van de Uitgever of opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten.
Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen de Uitgever en de Klant voor de levering van producten door de Uitgever, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten door de Uitgever.
Uitgaven: alle Digitale Uitgaven en Printuitgaven van de Uitgever en overige bestaande en toekomstige publicaties in welke vorm dan ook.
Uitgever: Erdee Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08041396, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn en de tot haar behorende handelsnamen zoals vermeld in artikel 2.3.
Webwinkel: Websites, apps of vergelijkbare toepassingen van de Uitgever waar Klant een (koop)overeenkomst op afstand met de Uitgever aangaat, zoals de webwinkel van Uitgeverij De Banier of Familieblad Terdege.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.     Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Uitgever en op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten tussen Klant en Uitgever. Met het sluiten van de Overeenkomst verklaart de Klant zich bekend en akkoord met deze Leveringsvoorwaarden.
2.     In afwijking van het eerste lid van dit artikel zijn deze Leveringsvoorwaarden niet van toepassing op Abonnementen en Advertenties. Op Abonnementen en Advertenties zijn de Abonnementsvoorwaarden respectievelijk de Advertentievoorwaarden van de Uitgever van toepassing.
3.     Tot de Uitgever behoren de handelsnamen zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel: Erdee Media B.V., Erdee Media Groep, Erdee Media, Erdee, EMG, EM, Reformatorisch Dagblad, RD, Terdege, Kits, Uitgeverij De Banier, Kerktijden, Erdee Distributie, Digibron, De Banier, Labarum Academic, Puntuit, Bijbel met Uitleg, BMU en  BMU Online.
4.     Van de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken. In geval van afwijking blijven de bepalingen waarvan niet is afgeweken onverkort van kracht.
5.     Als een of meer bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
6.     De Uitgever behoudt zich het recht voor deze Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven en treden in werking op het moment van publicatie. Gewijzigde Leveringsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze vóór de wijziging van de Leveringsvoorwaarden zijn gesloten.
7.     In geval van strijdigheid tussen de Leveringsvoorwaarden en de Copyright en Gebruiksvoorwaarden Erdee Media Groep, prevaleren de Leveringsvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes

1.     Het uitbrengen van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling (Aanbieding) verplicht de Uitgever niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Klant.
2.     Aanbiedingen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij een afwijking schriftelijk door de Uitgever wordt bevestigd. Een Aanbieding wordt geacht te zijn verworpen als deze niet binnen de in de Aanbieding genoemde termijn wordt aanvaard. De Aanbieding is na afloop van deze termijn niet meer geldig.
3.     De Overeenkomst tussen de Uitgever en de Klant komt tot stand op het moment dat de Uitgever schriftelijk of elektronisch een bevestiging naar de Klant heeft gestuurd.
4.     Een Overeenkomst tussen Uitgever en Klant die via een Webwinkel wordt gesloten komt tot stand nadat een opdracht of bestelling die via de Webwinkel binnenkomt, schriftelijk of elektronisch door de Uitgever is bevestigd.
5.     De Uitgever heeft het recht om gemotiveerd een opdracht, aanvraag of bestelling te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 Wijzigingen, annulering

1.     Wijzigingen in de Overeenkomst tussen de Klant en de Uitgever zijn alleen mogelijk voor zover de aard van de werkzaamheden dit toelaat. Artikel 3 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Meerkosten van de door de Klant gewenste wijzigingen zijn voor rekening van de Klant.
2.     Wijzigingen in de zin van het vorige lid kunnen de levertijd veranderen. Hierover worden tussen de Klant en de Uitgever nieuwe afspraken gemaakt.
3.     Wijzigingen dienen altijd schriftelijk aan de Uitgever te worden doorgegeven en door de Uitgever te worden bevestigd.
4.     De Klant kan een Overeenkomst uitsluitend opzeggen als de Uitgever nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Zijn de werkzaamheden reeds aangevangen of zijn bestelde goederen reeds in productie genomen, dan dient de Klant bij opzegging de geleden schade te vergoeden. Onder deze schade wordt begrepen de door de Uitgever geleden verliezen en gederfde winsten en in elk geval de kosten die de Uitgever reeds ter voorbereiding heeft gemaakt waaronder die van bestelde en ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
5.     De Klant is gehouden de Uitgever van elke adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de Uitgever geen wijziging heeft ontvangen, mag de Uitgever ervan uitgaan dat de Klant gehuisvest is op het laatst bekende adres en blijft de Klant aansprakelijk voor leveringen die op het laatst bekende adres zijn afgeleverd.
6.     De Uitgever is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Klant plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van de Uitgever treedt

Artikel 5 Recht van ontbinding (herroeping)

1.     De Klant heeft het recht een Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) dagen te ontbinden, voor zover dit recht voor betreffend product of dienst niet in de wet is uitgesloten. De Klant ontbindt de Overeenkomst door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Uitgever. De Klant kan daarbij gebruik maken van het bij het sluiten van de Overeenkomst ontvangen modelformulier.
2.     In geval van ontbinding dient de Klant het ontvangen product binnen (veertien) 14 dagen na het verzenden van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding onbeschadigd en in de originele verpakking naar de Uitgever terug te sturen. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Klant.
3.     Voor zover het betreffende factuurbedrag door de Klant is voldaan, zal dit door de Uitgever aan de Klant worden gerestitueerd. Restitutie vindt plaats als Uitgever het reeds geleverde product retour heeft ontvangen, dan wel als Klant heeft aangetoond dat hij deze retour heeft gezonden.
4.     Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op Klanten die geen Consument zijn.

Artikel 6 Uitsluiting recht van ontbinding (herroeping)

1.     De Uitgever kan het in artikel 5 bedoelde herroepingsrecht uitsluiten voor zover dit bij de wet is toegelaten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als de Uitgever dit duidelijk in de Aanbieding, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.     De uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing in de volgende situaties:
a)    producten die door de Uitgever tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn (o.a. maatwerk);
b)    producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c)     producten die via aan veiling worden verkocht;
d)    producten die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    losse kranten en tijdschriften;
f)      audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken;
g)    de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 7 Prijzen

1.     Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere eventueel door de overheid opgelegde heffingen, tenzij de Klant een Consument is. Prijzen aangegeven op Webwinkels zijn gericht op de Consument en derhalve inclusief omzetbelasting en andere eventueel door de overheid opgelegde heffingen.
2.     De prijs die de Uitgever voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3.     Prijslijsten, catalogussen en reclame-uitingen waarin prijzen en productinformatie zijn opgenomen, binden de Uitgever niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen. De Uitgever is uitsluitend gebonden voor zover de prijzen en productinformatie bij het sluiten van de Overeenkomst zijn bevestigd door de Uitgever.
4.     Aanbiedingsprijzen gelden zolang de voorraad strekt of zoals als expliciet bij de aanbieding is aangegeven.
5.     Alle door de Uitgever verschafte informatie zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk enz., zijn opgesteld te goeder trouw en worden zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt.
6.     Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke tekeningen of ondeugdelijke informatiedragers of databestanden dan wel ondeugdelijke wijze van aanlevering door de Klant waardoor meer werkzaamheden nodig zijn dan gepland, zijn grond voor de Uitgever om de overeengekomen prijs te verhogen.
7.     De Uitgever behoudt zich het recht voor de inflatie-indexatie door te voeren in de prijzen. De Uitgever zal de Klant informeren over de gewijzigde tarieven.

Artikel 8 Betaling

1.     Betaling door de Klant dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2.     De Klant is bij de betaling van de factuur niet gerechtigd zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
3.     Aangekochte artikelen in een Webwinkel worden bij vooruitbetaling door de Klant voldaan, bijvoorbeeld via het betalingssysteem iDeal. Ingeval de Klant een Consument is, heeft deze de mogelijkheid om de factuur ook achteraf te betalen.
4.     De uitgever behoudt zich het recht voor bij niet-tijdige betaling van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling is Uitgever gerechtigd tevens buitengerechtelijke incassokosten volgens het alsdan gebruikelijke tarief te vorderen.

Artikel 9 Levering, eigendomsvoorbehoud

1.     Een door de Uitgever opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. De Uitgever is ook bij een overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de Klant hem in gebreke heeft gesteld.
2.     Als de levering van een product hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of als een opdracht c.q. bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de Klant hiervan bericht. De Klant heeft dan het recht de Overeenkomst zonder kosten op te zeggen.
3.     Tenzij anders is overeengekomen vindt de aflevering plaats op de plek waar de Klant zijn bedrijf uitoefent dan wel woont. De Klant is verplicht de aflevering direct in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Aan Klanten zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt in beginsel niet geleverd.
4.     Dienen de producten, als gevolg van niet-tijdige afname na het gereedkomen, geheel of gedeeltelijk door de Uitgever te worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag, alsmede die van verzekering van de producten, aan de Klant in rekening worden gebracht.
5.     Iedere levering van zaken door de Uitgever aan de Klant geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de Klant al hetgeen voldaan heeft waartoe het hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
6.     De Klant is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de Uitgever de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts gehouden de Uitgever terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra hem blijkt dat er in de prestatie te kort is geschoten. Het onderzoek en de kennisgeving dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen te worden gedaan.

Artikel 10 Overmacht

1.     Indien aan de kant van de Uitgever sprake is van overmacht, heeft de Uitgever het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang deze situatie van overmacht voortduurt.
2.     Van overmacht is sprake als toeleveranciers of andere relaties van de Uitgever tekortschieten, bij (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (dreiging van) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede elke andere situatie waarop de Uitgever geen beslissende invloed kan uitoefenen.
3.     In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade aan de Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid, schade

1.     De totale aansprakelijkheid van de Uitgever voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op een andere rechtsgrond is in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Uitgever wordt uitgekeerd.  
2.     Als de verzekeraar van de Uitgever om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de hoogte beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst.
3.     De aansprakelijkheid van de Uitgever voor indirecte schade is uitgesloten. Deze indirecte schade omvat in elk geval alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid van de Klant jegens zijn afnemers, schade verband houdende met de inschakeling van derden door de Klant, schade als gevolg van vertraging of andere problemen bij door de Uitgever ingeschakelde derden en schade door het gebruik van door de Klant voorgeschreven zaken, grondstoffen, materialen of programmatuur van derden.
4.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Uitgever meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Uitgever vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens bepalingen van dwingend recht.
5.     De Klant vrijwaart de Uitgever tegen aanspraken van derden die verband houden met de tussen de Klant en de Uitgever gesloten overeenkomsten, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de kant van de Uitgever.
6.     De in dit artikel beschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitgever, of als de uitsluitingen in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Artikel 12 Reclames bij gebreken

1.     Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk veertien dagen na constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.
2.     Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van de goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
3.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever/koper niet op.
4.     Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na toestemming van de Uitgever en indien de zaken onbeschadigd zijn.

Artikel 13 Ontbinding bij wanprestatie

1.     Elke der partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten in geval van wanprestatie door de andere partij.
2.     De Uitgever heeft voorts het recht om de Overeenkomst te ontbinden in geval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of is overgenomen door derden of indien op andere wijze blijkt dat de Klant zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. In al deze gevallen zijn vorderingen van de Uitgever op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14 Intellectuele eigendom, auteursrechten

1.     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft de Uitgever steeds de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, die kunnen ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals boeken, e-boeken, luisterboeken, kopij, zetsel, tekeningen, modellen en dergelijke. De Uitgever kan hierbij als vertegenwoordiger optreden van de auteurs van de werken.
2.     Alle door de Uitgever geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving van de goederen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de uitgever bestaat, nimmer zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of verhandeld. Hieronder is begrepen het opnemen in geautomatiseerde bestanden.
3.     Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom uit de producten van de uitgever te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 15 Privacy en vertrouwelijkheid

1.     De verwerking van persoonsgegevens van de Klant gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwante regelgeving en met het Privacy Statement van de Uitgever.
2.     Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in elk geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forum

1.     Op Overeenkomsten tussen de Uitgever en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de tussen Uitgever en de Klant gesloten Overeenkomsten.
3.     In afwijking van het tweede lid kan een Klant die Consument is er bij online aankopen voor kiezen gebruik te maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).