Ga naar de inhoud

Copyright en Gebruiksvoorwaarden Erdee Media Groep

Op deze pagina treft u de copyright en gebruiksvoorwaarden aan van Erdee Media Groep (EMG). 
U kunt ze ook downloaden.

Deze copyright en gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2022

Artikel 1 Definities

Account: combinatie van e-mailadres en wachtwoord waarmee de Gebruiker in een Digitale Uitgave kan inloggen, of elke andere hiermee vergelijkbare en door de Uitgever toegestane inlogmethode.
Accountgebonden inhoud: inhoud die, via daarvoor bestemde functionaliteit in de applicatie van de Uitgever, door een Gebruiker is toegevoegd, en mogelijk naderhand aangepast, en die gekoppeld is aan een Account
Content: Informatie in de breedste zin van het woord, zoals (reacties onder) artikelen, blogs, opmerkingen, foto’s, video’s, tekeningen en logo’s.
Digitale Uitgaven: alle bestaande en toekomstige publicaties van de Uitgever die in digitale vorm verschijnen, zoals (artikelen op) websites, vormgeving, logo’s, apps, foto’s, video’s, e-papers en andere digitale media.
Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van een of meerdere Uitgaven van de Uitgever
Printuitgaven: alle bestaande en toekomstige gedrukte uitgaven van Uitgever, zoals het Reformatorisch Dagblad, Terdege, magazines, catalogi en andere gedrukte media.
Uitgaven:alle Digitale Uitgaven en Printuitgaven van de Uitgever en overige bestaande en toekomstige publicaties in welke vorm dan ook.
Uitgever:Erdee Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08041396, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn en de tot haar behorende handelsnamen zoals vermeld in artikel 2.2.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.     Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van op alle Uitgaven van de Uitgever. Door gebruik te maken van een of meerdere Uitgave(n), op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.
2.     Tot de Uitgever behoren de handelsnamen zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel: Erdee Media B.V., Erdee Media Groep, Erdee Media, Erdee, EMG, EM, Reformatorisch Dagblad, RD, Terdege, Kits, Uitgeverij De Banier, Kerktijden, Erdee Distributie, Digibron, De Banier, Labarum Academic, Puntuit, Bijbel met Uitleg, BMU en  BMU Online.
3.     Van de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. In geval van afwijking blijven de bepalingen waarvan niet is afgeweken onverkort van kracht.
4.     Als een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
5.     De Uitgever kan op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment van publicatie op de website.

Artikel 3 Auteursrecht

1.     Op alle Uitgaven rusten auteursrecht en/of databankenrecht, die toekomen aan de Uitgever dan wel aan de door haar ingeschakelde derden. De Uitgever behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
2.     Het is niet toegestaan (delen van) Uitgaven over te nemen in gedrukte of digitale vorm dan wel door te sturen naar derden zonder nadrukkelijke toestemming van de Uitgever. Gebruikers die (delen van) Uitgaven willen overnemen, dienen een verzoek daartoe in te dienen bij de Uitgever (hoofdredactie@rd.nl).
3.     Het verzoek vermeldt om welk(e) item(s) het gaat (artikel/foto/video), de auteur, publicatiedatum, de naam en aard van het medium van Gebruiker (print, digitaal), de oplage en/of het aantal unieke bezoekers.
4.     Voor complete overname van artikelen hanteert de Uitgever tarieven, gebaseerd op de marktwaarde van de Uitgave. Bij een verzoek tot overname van content van freelancers en andere rechthebbenden zal worden doorverwezen naar desbetreffende personen.

Artikel 4 Plaatsing hyperlinks op internet

1.     Plaatsing van hyperlinks naar (delen van) Digitale Uitgaven is toegestaan, mits de Gebruiker de voorwaarden uit dit artikel in acht neemt.
2.     Het is toegestaan tekstfragmenten van Digitale Uitgaven over te nemen, mits daarbij een hyperlink aangebracht wordt naar het oorspronkelijke artikel, het fragment maximaal 50 woorden telt, de kop van het artikel overgenomen is en het fragment vergezeld is van een duidelijke bronvermelding.
3.     Het is toegestaan thumbnails van foto’s te maken, mits de auteursrechten op deze foto’s aan de Uitgever toekomen, daarbij een hyperlink is aangebracht naar het bijbehorende artikel van deze site en de thumbnail vergezeld is van een duidelijke bronvermelding. De thumbnail mag bij een gebruikelijke schermresolutie niet groter zijn dan 3 bij 4 centimeter.
4.     Indien foto’s worden overgenomen waarvan de rechten bij derden berusten, dan geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico en vrijwaart u de Uitgever voor eventuele claims van derden in verband met dit gebruik.
5.     Het is niet toegestaan vormen van hyperlinks te gebruiken waardoor de gebruiker misleid of verward kan worden over de herkomst van de informatie. Voorbeelden hiervan zijn framed- en inline-linking.

Artikel 5 Ingezonden brieven, foto’s en plaatsing van content

1.     Gebruikers die content aanleveren bij de Uitgever ter publicatie in de Uitgaven dan wel deze content zelf plaatsen, behouden hun auteursrecht, tenzij dit auteursrecht bij akte aan de Uitgever is overgedragen.
2.     Door aanlevering en/of plaatsing van content geeft de Gebruiker de Uitgever een voortdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welke Uitgave dan ook.
3.     De toestemming bedoeld in artikel 5.2 omvat ook het recht om de content op te slaan in een databank en/of te publiceren de Uitgaven van de Uitgever. Tevens heeft de Uitgever het recht om deze toestemming in sublicentie aan derden te verstrekken.
4.     De Uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door de Gebruiker of derden geplaatste content uit. De Gebruiker is zelf aansprakelijk en vrijwaart de Uitgever voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door de Gebruiker of derden aangeleverde en/of geplaatste content.
5.     De Uitgever behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg content te verwijderen, in content te schrappen, deze ontoegankelijk te maken of te weigeren. De Uitgever kan daartoe besluiten als deze inhoud naar het oordeel van de Uitgever ongepast is, op ongepaste wijze wordt gebruikt of op andere wijze niet strookt met de uitgangspunten van de Uitgever.

Artikel 6 Links naar andere websites

In de Digitale Uitgaven zijn eventueel links of doorverwijzingen naar andere websites te vinden. De Uitgever is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 7 Toegang tot Digitale Uitgaven met een Account

1.     Voor de toegang tot Digitale Uitgaven kan de Uitgever Gebruiker verplichten een Account aan te maken.
2.     De inloggegevens van een Account zijn strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden via zijn Account toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
3.     De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.
4.     Indien en zodra Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn Account dient hij de Uitgever daarvan direct op de hoogte te stellen. De Uitgever is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven. De Gebruiker dient aan deze maatregelen volledige medewerking te verlenen.
5.     De Gebruiker mag de betreffende Digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, behalve als Uitgever hiervoor toestemming heeft gegeven of als deze Gebruiksvoorwaarden in een regeling voor verveelvoudiging, opslag en/of openbaarmaking voorzien.
6.     Indien de Uitgever aanwijzingen heeft dat Gebruiker de in dit artikel genoemde verboden overtreedt, is de Uitgever gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot diens Account te blokkeren en geblokkeerd te houden, behoudens weerlegging van dat vermoeden door de Gebruiker. Het blokkeren van de toegang laat het recht van de Uitgever om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op Gebruiker te verhalen onverlet.
7.     De Uitgever heeft het recht om een Account uit te schakelen of te verwijderen als er geen werkend e-mailadres aan gekoppeld is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor correcte, volledige en werkende inloggegevens (zoals een e-mailadres) en voor het direct doorgeven van wijzigingen hierin.

Artikel 8 Accountgebonden inhoud en -instellingen

1.     De Uitgever kan mogelijkheden aanbieden waarmee een Gebruiker zelf informatie kan toevoegen of bewerken en/of de weergave van de Digitale Uitgave kan beïnvloeden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Accountgebonden inhoud en juistheid van de Accountinstellingen.
2.     De Uitgever heeft het recht om Accountgebonden inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken als deze inhoud naar het oordeel van de Uitgever ongepast is, op ongepaste wijze wordt gebruikt of op andere wijze niet strookt met de uitgangspunten van de Uitgever.
3.     De Uitgever heeft het recht Digitale Uitgaven zo aan te passen dat bepaalde Accountgebonden inhoud en Accountinstellingen niet langer toegankelijk zijn. 
4.     Ten aanzien van BMU Online zijn aanvullende voorwaarden van toepassing (bijlage). De Aanvullende voorwaarden BMU Online maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Uitgaven en/of Accounts door de Gebruiker.
2.     De Uitgever is niet aansprakelijk schade die voortvloeit uit inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten door de Gebruiker.
3.     De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit beschadiging van computersystemen door gebruik van Uitgaven en/of daaruit afkomstige inhoud.
4.     De Uitgever spant zich naar beste kunnen in om de Gebruiker toegang te geven tot de Digitale Uitgaven. De Uitgever biedt echter geen garanties dat Digitale Uitgaven te allen tijde toegankelijk zijn. De Uitgever behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de Digitale Uitgaven te optimaliseren of aan te passen. De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het op enig moment niet toegankelijk zijn van Digitale Uitgaven.
5.     De informatie in de Uitgaven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er fouten in de informatie zitten. Mocht de Gebruiker een fout constateren, dan verzoekt de Uitgever u dit te melden via het contactformulier. Aan de inhoud van de Uitgaven kunnen geen rechten worden ontleend.
6.     Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Uitgever vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens bepalingen van dwingend recht.
7.     De in artikel 9 beschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitgever, of als ze in strijd zijn met bepalingen van dwingend (consumenten)recht.

Artikel 10 Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacy Statement van de Uitgever.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forum

1.     Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen Uitgever en Gebruiker.
3.     Een Gebruiker die Consument is kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Bijlage: Aanvullende Gebruiksvoorwaarden BMU Online

1. Licentie

1.1          De Uitgever verstrekt aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de BMU-bijbelapplicatie te gebruiken onder de condities zoals vastgelegd in deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden BMU Online.
1.2       De Gebruiker heeft uitdrukkelijk niet het recht om de licentie voor het gebruik van enige BMU-bijbelapplicatie of inhoud daarvan over te dragen of verder te licentiëren aan derden.
1.3       Een BMU-bijbelapplicatie mag alleen gebruikt worden in de vorm waarin deze door de Uitgever wordt aangeboden, dat wil zeggen als website beschikbaar via www.bmuonline.nl, of als app geïnstalleerd vanuit de App Store of Google Play Store. Voor het overige is het niet toegestaan om enige BMU-bijbelapplicatie te (her)publiceren, te kopiëren en/of aan te passen, bijvoorbeeld door middel van decompileren, disassembleren en/of reverse-engineeren.
1.4       In afwijking van artikel 1.3. mag de Gebruiker uitsluitend Bijbeltekst, informatieve tekst en items gebruiken onder de voorwaarden genoemd in de artikelen 2 tot en met 5 van de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden. Opslag en/of hergebruik van andere typen inhoud is niet toegestaan. 

2. Voorwaarden opslag/hergebruik van Bijbeltekst

2.1       Voor gebruik van Bijbeltekst in een print-omgeving gelden de volgende voorwaarden:
·       De Gebruiker mag zonder nadere toestemming van de Uitgever maximaal 50 Bijbelverzen per publicatie citeren;
·       De Gebruiker is verplicht volgende bron- en copyrightvermelding bij citaten op te nemen: Deze Bijbeltekst is ontleend aan de [naam Bijbelvertaling], © [jaartal].
·       De Gebruiker mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling wijzigen;
·       Deze regels van artikel 2.1 gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik;
2.2       Voor gebruik van Bijbeltekst in een digitale omgeving zijn de volgende voorwaarden
van toepassing. Onder digitale omgeving wordt in elk geval verstaan presentatie via een beamer in beperkte kring (kerkdiensten, jeugdbijeenkomsten of Bijbelstudiegroepen), het online gebruiken van Bijbelteksten in preken, Bijbelstudies of kerkbladen en andere digitale toepassingen zoals apps, weblogs en websites.
·       De Gebruiker mag zonder nadere toestemming van de Uitgever maximaal 50 Bijbelverzen citeren;
·       De Gebruiker is verplicht de volgende bron- en copyrightvermelding bij citaten op te nemen: Deze Bijbeltekst is ontleend aan de [naam Bijbelvertaling], © [jaartal].
·       De Gebruiker mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling wijzigen;
·       Deze regels van artikel 2.2 gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik;
2.3       Opslag en/of gebruik van meer dan 50 Bijbelverzen is alleen na toestemming van de Uitgever mogelijk.
2.4       Vragen over het gebruik van Bijbeltekst in print en/of digitale toepassingen kan de Gebruiker stellen aan de Uitgever (Uitgeverij De Banier, BijbelmetUitleg@debanier.nl), onder vermelding van ‘vraag copyright’. 

3. Voorwaarden opslag/hergebruik van informatieve tekst

De Gebruiker mag informatieve teksten uit de BMU-bijbelapplicatie opslaan en/of hergebruiken als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
·       Het gaat om tekst die in de applicatie zelf te lezen is, en niet om tekst in een document dat ter download wordt aangeboden;
·       Het materiaal wordt alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden;
·       Het materiaal wordt gebruikt in ongewijzigde vorm;
·       Het materiaal wordt voorzien van een passende bron- en copyrightvermelding;
·       Het gaat om maximaal 500 woorden per toepassing (bijvoorbeeld één bijeenkomst, één kerkblad of één website); 

4. Voorwaarden opslag/hergebruik van overige items, zoals kaarten, tijdlijnen en schema's

Voor opslag en/of hergebruik van kaarten, tijdlijnen en schema’s die in een BMU
bijbelapplicatie worden aangeboden gelden de volgende voorwaarden:
·       Hergebruik is alleen toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, en met inachtneming van de overige bepalingen in deze Aanvullende Voorwaarden BMU Online.
·       Bij afbeeldingen mag eventueel de totale grootte worden aangepast, maar moet de afbeelding verder compleet en ongewijzigd worden gebruikt. Het maken van een uitsnede is niet toegestaan.
·       Documenten mogen alleen als geheel worden opgeslagen, en alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze te delen met anderen.
·       Per toepassing mogen maximaal drie overige items zoals kaarten, tijdlijnen en schema’s worden gebruikt

5. Voorwaarden gebruik van illustraties van uitgeverij Zondervan (Nashville, TN, USA)

Voor gebruik van illustraties van uitgeverij Zondervan (Nashville, TN, USA) gelden de volgende voorwaarden:
·       de illustraties mogen uitsluitend in digitale vorm -eenmalig- worden gebruikt;
·       de illustraties mogen uitsluitend persoonlijk worden gebruikt, of in een kerkelijke of soortgelijke context;
·       de illustraties mogen niet worden gepubliceerd op andere websites of digitale platforms;

6. Bron- en copyrightvermelding

6.1       Bij hergebruik van materiaal uit een BMU-bijbelapplicatie is altijd een bron- en copyrightvermelding vereist.
6.2       Gaat het om hergebruik van Bijbeltekst, dan dienen een bron- en copyrightvermelding gebruikt te worden zoals beschreven in artikel 2 van de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden.
6.3       Bij gebruik van andere inhoud van een BMU-bijbelapplicatie (artikel 3 en 4) dient de volgende bron- en copyrightvermelding weergegeven te worden: Bron: bmuonline.nl / app BMUonline [vermeld alleen de optie die van toepassing is]
© Erdee Media Groep / Uitgeverij De Banier

6.4.      Bij het gebruik van tekst uit een andere Bijbelvertaling zijn deze Aanvullende Voorwaarden BMU Online op gelijke wijze van toepassing.
6.5       Bij gebruik van tekst uit de Engelse vertaling, King James Vertaling, dient vermeld te worden: Bron: © Copyright in the Authorised King James Bible are vested in the Crown in the United Kingdom.  Deze editie/this edition © The British and Foreign Bible Society 2011.