Ga naar de inhoud

Advertentievoorwaarden Erdee Media Groep

Op deze pagina treft u de advertentievoorwaarden aan van Erdee Media Groep (EMG). 
U kunt ze ook downloaden.

Deze advertentievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2022

Artikel 1 Definities

Aanbieding: aanbod van Uitgever aan Adverteerder om een Advertentie te plaatsen in een of meerdere Uitgave(n) van Uitgever
Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf of in opdracht van een ander (zoals media- en reclamebureaus) opdrachten verstrekt aan Uitgever tot het doen plaatsen van advertenties en/of in relatie daarmee het (doen) opmaken van Advertentiecontracten.
Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting, inclusief familieberichten en schakeltjes, die Adverteerder aan de Uitgever aanbiedt voor plaatsing in een of meerdere Uitgave(n).
Advertentiecontract: overeenkomst tussen Adverteerder en Uitgever terzake van de plaatsing van Advertenties in een of meerdere Uitgave(n) van de Uitgever.
Advertentievoorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Advertentiecontracten tussen Adverteerder en Uitgever, en op alle Aanbiedingen van Uitgever en opdrachten van Adverteerder dienaangaande.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
Uitgever: Erdee Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Zutphen onder nummer 08041396, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn.
Uitgaven: alle Digitale en gedrukte publicaties van de Uitgever en overige bestaande en toekomstige publicaties in welke vorm dan ook.
Printuitgaven: alle bestaande en toekomstige gedrukte publicaties van de Uitgever, zoals Reformatorisch Dagblad, Terdege, magazines, catalogi en andere gedrukte media.
Digitale Uitgaven: alle bestaande en toekomstige publicaties van de Uitgever die in digitale vorm verschijnen, zoals (artikelen op) websites, vormgeving, logo’s, app’s, foto’s, video’s, e-papers en andere digitale media.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.     Deze Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen de Adverteerder en de Uitgever, en op alle Aanbiedingen van Uitgever en opdrachten van Adverteerder dienaangaande.
2.     Tot de Uitgever behoren de handelsnamen zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel: Erdee Media B.V., Erdee Media Groep, Erdee Media, Erdee, EMG, EM, Reformatorisch Dagblad, RD, Terdege, Kits, Uitgeverij De Banier, Kerktijden, Erdee Distributie, Digibron, De Banier, Labarum Academic, Puntuit, Bijbel met Uitleg, BMU en  BMU Online.
3.     Op alle Aanbiedingen c.q. Advertentiecontracten is tevens de inhoud van de meest recente tarievenkaart van Uitgever van toepassing. De Adverteerder kan de tarievenkaart voor print, digitaal en familieberichten/schakeltjes downloaden op https://www.erdeemediagroep.nl/adverteren
4.     De Uitgever wijst eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder of een derde uitdrukkelijk van de hand. Van de inhoud van deze Advertentievoorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. In geval van afwijking blijven de bepalingen waarvan niet is afgeweken onverkort van kracht.
5.     Als een of meerdere bepalingen van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
6.     De Uitgever behoudt zich het recht voor deze Advertentievoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven en treden in werking op het moment van publicatie. De gewijzigde Advertentievoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Advertentiecontracten, ook indien deze vóór de wijziging van de Advertentievoorwaarden zijn gesloten.
7.     In geval van strijdigheid tussen de Advertentievoorwaarden en de Copyright en Gebruiksvoorwaarden Erdee Media Groep, prevaleren de Advertentievoorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming Advertentiecontract

1.     Alle Aanbiedingen van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de Aanbieding.
2.     Aanbiedingen van Uitgever zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de Aanbieding geldende tariefkaarten en specificaties.
3.     Advertentiecontracten tussen de Adverteerder en de Uitgever worden aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen. Advertentiecontracten kunnen ingaan op elk moment in de maand.
4.     Een Advertentiecontract, inclusief wijzigingen in een reeds bestaande overeenkomst, komt tot stand na schriftelijke (waaronder begrepen elektronische) bevestiging door de Uitgever, of zodra Uitgever de (eerste) Advertentie heeft gepubliceerd in de Uitgaven(n).

Artikel 4 Weigeren advertenties

1.     Advertenties dienen qua inhoud, woordgebruik en vormgeving te voldoen aan de gestelde kaders in het bij de Uitgever fungerende advertentiebeleid, dit ter beoordeling van de Uitgever. Strijd met deze kaders kan een grond opleveren om plaatsing van de Advertentie te weigeren.
2.     Overigens behoudt de Uitgever zich te allen tijde het recht voor de plaatsing van Advertenties ook zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende Advertentiecampagne op te schorten dan wel te staken.

Artikel 5 Controle Advertentie en fouten

1.     De Adverteerder dient het Advertentiecontract c.q. de opdrachtbevestiging daartoe op juistheid en volledigheid te controleren.
2.     De Adverteerder dient eventueel geconstateerde afwijkingen van het Advertentiecontract c.q. de opdrachtbevestiging per omgaande te melden aan de Uitgever. Verzuimt de Adverteerder afwijkingen te melden, dan geldt wat partijen zijn overeengekomen in het Advertentiecontract.
3.     Het risico voor fouten in telefonisch doorgegeven Advertenties ligt bij de Adverteerder.
4.     Fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van de Uitgever.

Artikel 6 Speciale plek Advertentie in Uitgave(n)

1.     De Adverteerder heeft slechts recht op een speciale plek voor de Advertentie in de Uitgave(n), als hij daarvoor een extra plaatsingstoeslag betaalt of als hij dit is overeengekomen met de accountmanager.
2.     Buiten de in lid 1 genoemde situaties wordt het verzoek van Adverteerder om de Advertentie op een speciale plek te zetten, in principe niet gehonoreerd. Wel probeert de Uitgever met een dergelijk verzoek zo veel mogelijk rekening te houden.

Artikel 7 Bewijsnummers

1.     De Adverteerder heeft per geplaatste Advertentie recht op een gratis digitaal bewijsnummer, met uitzondering van de rubrieksadvertenties in de Printuitgave van het Reformatorisch Dagblad.
2.     Alle bewijsnummers die worden gevraagd naast het gratis exemplaar waar de Adverteerder recht op heeft, worden bij de Adverteerder in rekening gebracht.

Artikel 8 Uitbreiding Advertentiecontract

Als een reeds lopend Advertentiecontract conform het bepaalde in artikel 5, lid 1 van de Regelen voor het Advertentiewezen wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige hogere kortingspercentage op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast:
a.         vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten.
b.         op de eerste dag van de volgende kalendermaand in de overige gevallen.

Artikel 9 Afnameverplichting

Na afloop van de contracttermijn, of in geval van faillissement van de Adverteerder, vervalt het recht tot plaatsing van de Advertentie in de Uitgave(n). De Adverteerder is verplicht om de resterende niet afgenomen Advertentiebestedingen aan de Uitgever te voldoen.

Artikel 10 Tariefsverhogingen

1.     De Uitgever is gerechtigd om tijdens de looptijd van een Advertentiecontract eenzijdig tariefsverhogingen door te voeren met een maximum van 15 procent.
2.     Het is de Adverteerder bij toepassing van een tariefsverhoging niet toegestaan het lopende contract te annuleren.

Artikel 11 Te plaatsen advertenties

De Adverteerder kan op grond van het Advertentiecontract uitsluitend adverteren ten behoeve van de eigen natuurlijke of rechtspersoon.

Artikel 12 Betaling

1.     Tenzij anders vermeld, zijn alle aan Adverteerder opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere eventueel door de overheid opgelegde heffingen.
2.     In afwijking van het vorige lid worden de prijzen aan een Adverteerder die Consument is inclusief BTW en heffingen opgegeven en in rekening gebracht.
3.     Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
4.     De Adverteerder is bij de betaling van de factuur niet gerechtigd zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
5.     De Uitgever behoudt zich het recht voor bij niet-tijdige betaling wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling is Uitgever gerechtigd tevens buitengerechtelijke incassokosten volgens het alsdan gebruikelijke tarief te vorderen.

Artikel 13 Bijzondere omstandigheden en overmacht

1.     De Uitgever behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (een deel van haar) Uitgave(n) vrij te maken van advertenties, bijvoorbeeld door bij breaking news geen advertenties op de voorpagina of homepagina van de website te plaatsen.
2.     Indien aan de kant van de Uitgever sprake is van overmacht, heeft de Uitgever het recht om uitvoering van het Advertentiecontract op te schorten zolang deze situatie van overmacht voortduurt.
3.     Van overmacht is sprake als toeleveranciers of andere relaties van de Uitgever tekortschieten, bij (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (dreiging van) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede elke andere situatie waarop de Uitgever geen beslissende invloed kan uitoefenen.
4.     In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Adverteerder.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1.     Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is de Uitgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die is ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van Advertenties, door schade ontstaan door overmacht, handelen of nalaten van de Adverteerder of diens ondergeschikten of de door Adverteerder te werk gestelde personen of instanties.
2.     De totale aansprakelijkheid van de Uitgever voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op een andere rechtsgrond is in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Uitgever wordt uitgekeerd.
3.     De totale aansprakelijkheid van Uitgever uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of op een andere rechtsgrond is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende Advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding.
4.     De Adverteerder dient de Advertentie in de Uitgave(n) na de eerste publicatie te controleren op fouten. Bij herhaalde plaatsing is Uitgever uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch vóór de tweede publicatie zijn doorgegeven.
5.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Uitgever meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Uitgever vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens bepalingen van dwingend recht.
6.     De Adverteerder vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door de Adverteerder opgegeven Advertenties en zal tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.

Artikel 15 Reclamaties

1.     De Adverteerder dient klachten over een factuur uiterlijk veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan de Uitgever te richten. Bij gebreke daarvan wordt Adverteerder geachte de factuur te hebben geaccepteerd.
2.     De Adverteerder dient klachten over de plaatsing c.q. uitvoering van de Advertentie schriftelijk en gemotiveerd binnen tien dagen na plaatsing van de Advertentie in de Uitgave(n) aan Uitgever te richten. Bij in gebreke daarvan wordt Adverteerder geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

Artikel 16 Aanlevering materiaal; vrijwaring intellectueel eigendom

1.     Het materiaal voor de Advertentie dient aan de door Uitgever vastgestelde specificaties te voldoen. Deze specificaties zijn te vinden op de meest actuele tariefkaart, te downloaden via https://www.erdeemediagroep.nl/adverteren. Als het materiaal niet aan die vastgelegde specificaties voldoet, behoudt Uitgever het recht extra kosten ter verwerking van de Advertentie bij de Adverteerder in rekening te brengen.
2.     Als de Adverteerder geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de reproductiemethode van Uitgever aanlevert, is Uitgever gerechtigd extra technische kosten bij de Adverteerder in rekening te brengen met een maximum van 15 procent van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben.
3.     Het door of namens de Uitgever te vervaardigen/aan te passen/ter beschikking te stellen materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk het eigendom van Uitgever.
4.     De Adverteerder garandeert Uitgever dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Adverteerder ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, fonts, informatiedragers, bestanden enz. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale en internationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, dan wel met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Adverteerder vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken die derden krachtens bovengenoemde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
5.     Voor zover de aangeleverde Advertentie persoonsgegevens bevat, staat Adverteerder er voor in dat de verwerking van deze persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. De Adverteerder vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken die derden krachtens wet- of regelgeving met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens geldend kunnen maken.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forum

1.     Op overeenkomsten tussen de Uitgever en de Adverteerder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de tussen de Uitgever en de Adverteerder gesloten Advertentiecontracten.
3.     Een Adverteerder die Consument is kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).