Voorwaarden advertenties

1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Uitgever: Erdee Media BV
 • Opdrachtgever: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (in het bijzonder mediabureaus, reclamebureaus) opdrachten verstrekt aan Uitgever tot het doen plaatsen van advertenties en/of in relatie daarmee het (doen) opmaken van advertentiecontracten.
 • Advertentiecontract: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitgever terzake de plaatsing van advertenties in de uitgave(n) van Uitgever gedurende de plaatsing van advertenties in de uitgave(n) van Uitgever gedurende een overeengekomen looptijd.
 • Gewone Advertentie: een advertentie die geplaatst wordt op een advertentiepagina (Geldt alleen voor Reformatorisch Dagblad).
 • Ingezonden Mededeling: een advertentie die geplaatst wordt op een redactionele pagina (Geldt alleen voor Reformatorisch Dagblad).

2. Toepasselijke voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten en alle advertentieaanbiedingen van Uitgever.
 2. Op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten is tevens de inhoud van de meest recente tariefkaart van Uitgever van toepassing.
 3. Eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uitgever zijn aanvaard.

3. Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte overeenkomsten (onder andere met media-adviseurs van Uitgever), inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Uitgever dan wel op tijdstip dat tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan.

4. Weigeren advertenties

Uitgever behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Fouten

Het risico voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties ligt bij Opdrachtgever.
Fouten in advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van Uitgever.

6. Speciale plaats

Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

7. Bewijsnummers

De contracthoudende Opdrachtgever heeft per geplaatste advertentie, uitgezonderd rubrieksadvertenties in het Reformatorisch Dagblad, recht op een gratis digitaal bewijsnummer. Alle bewijsnummers die worden gevraagd naast het gratis exemplaar waar Opdrachtgever recht op heeft, worden in rekening gebracht.

8. Standaard contractduur

Advertentiecontracten met Uitgever worden steeds aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in het advertentiecontract tussen Uitgever en zijn wederpartij.

9. Ingang contracttermijn

De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op:

 • de eerste dag van de kalendermaand waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing voor de zestiende van die maand heeft plaatsgevonden.
 • de zestiende van de kalendermaand indien plaatsing op of na de zestiende dag heeft plaatsgevonden.

Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst is, zal het contract worden geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die termijn van drie maanden.

10. Uitbreiding advertentiecontract

Indien een reeds lopend advertentiecontract conform het bepaalde in artikel 5, lid 1 van de Regelen voor het Advertentiewezen wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige hogere kortingspercentage op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast:

 • vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten.
 • op de eerste dag van de volgende kalendermaand in de overige gevallen.

11. Afnameverplichting

Na afloop van de contracttermijn, of in geval van faillissement van de adverteerder, vervalt het recht tot plaatsing, met behoud van de verplichting van de adverteerder of reclamebemiddelaar om de resterende gecontracteerde verplichting onmiddellijk te betalen.

12. Tariefsverhogingen

 1. Uitgever is gerechtigd om tijdens de looptijd van een advertentiecontract eenzijdig tariefsverhogingen door te voeren, met een maximum van 15%.
 2. Het is Opdrachtgever bij toepassing van een tariefsverhoging niet toegestaan het lopende contract te annuleren.

13. Te plaatsen advertenties

Opdrachtgever kan in mindering van het advertentiecontract uitsluitend adverteren ten behoeve van eigen (natuurlijke of rechts)persoon.

14. Betaling

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Uitgever behoudt zich het recht voor bij niet-tijdige betaling wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling is Uitgever gerechtigd tevens buitengerechtelijke incassokosten (volgens het alsdan gebruikelijke tarief) te vorderen.

15. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is Uitgever niet verder aansprakelijk voor schade, waaronder indirecte en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, dan het bedrag waarvoor de opdracht - respectievelijk het niet, niet tijdig of niet juist uitgevoerde deel van een opdracht - tot plaatsing van een advertentie is aangenomen.
 2. Advertenties dienen na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Uitgever uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door Opdrachtgever opgegeven advertenties en zal tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.

16. Reclamaties

Wanneer Opdrachtgever uiterlijk dertien dagen na dagtekening van de factuur per brief, fax of e-mail geen aanmerking heeft gemaakt op berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben aanvaard. Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moeten per brief, fax of e-mail onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen tien dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie. Bij in gebreke daarvan wordt Opdrachtgever geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

17. Aanlevering materiaal; vrijwaring industrieel eigendom

 1. Het materiaal dient aan de door Uitgever op de tariefkaart vastgelegde specificaties te voldoen. Indien materiaal niet aan die vastgelegde specificaties voldoet, behoudt Uitgever het recht hiervoor kosten in rekening te brengen.
 2. Indien geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de reproductiemethode van Uitgever wordt geleverd, zullen extra technische kosten in rekening worden gebracht met een maximum van 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben.
 3. Het door of namens Uitgever te vervaardigen/aan te passen/ter beschikking te stellen materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk het eigendom van Uitgever.
 4. Opdrachtgever garandeert Uitgever dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, fonts, informatiedragers, bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet, of andere nationale/internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriƫle eigendom, dan wel met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken die derden krachtens bovengenoemde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

18. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is tegenover Uitgever aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de tussen Opdrachtgever en Uitgever gesloten advertentieovereenkomst.